PODMÍNKY ( půjčovní řád )

Autopůjčovna J & I Křenkovi

Spolu to zvládneme.

Rezervace:  +420 602 940 058


S námi můžete vyrazit na dovolenou.

Email: autopujcovnakrenkovi@seznam.cz


Těšíme se na Vaši návštevu.

Děkujeme vám za důvěru.
 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *Klient musí být držitelem platného řidičského průkazu déle než 2 roky. Minimální věk je 21 let.
*Cena denního pronájmu vozidla je stanovena na 24 hodin od převzetí vozidla do jeho faktického předání.
Tolerance od smluvně dohodnutého převzetí je 60 minut.
*Klient musí před uzavřením smlouvy o " Pronájmu vozidla"sdělit, zda má v úmyslu vycestovat a kam.
Jinak je překročení státních hranic ČR nepřípustné.
*NÁJEMCE přebírá vozidlo s plnou nádrží,při ukončení vypůjčky jsou chybějící PHM klientovi vyúčtovány.
PRÁVA A POVINNOSTI PŮJČOVNY :
Při uzavření smlouvy je půjčovna oprávněna vyžadovat od uživatele půjčovné nebo zálohu na půjčovné.
PŘI PŘEDÁNÍ VOZIDLA UŽIVATELI JE PŮJČOVNA POVINNA :
*Předat vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením podle platných předpisů.
*V čistém stavu a s plnou nádrží.
*Předat s vozidlem všechny provozní doklady k vozidlu, tj. OTP s potvrzením o zaplacení povinného ručení.
*Seznámit uživatele s provozními a technickými pokyny výrobce pro vozidlo příslušné značky a typu.
Spoluúčast klienta při zcizení vozu nebo při dopravní nehodě způsobené klientem činí maximálně 10%, vzniklé škody, nejméně však 10 000 Kč, 15 000 Kč, 20 000 Kč a dále je povinen uhradit ušlý zisk způsobený nepojízdnosti vozidla 3 000 Kč,- 5 000 Kč. *Půjčovna má právo při závažném nebo opakovaném porušení půjčovních podmínek ze strany uživatele odstoupit od smlouvy a uplatnit u uživatele náhradu škody.
*Vypůjčitel je povinnen oznámit jména řidičů kteří budou oprávněni vozidlo používat, jinak nesmí přenechat užívání - řízení vozidla jiné osobě pod smluvní sankcí 5 000 Kč.

*PŮJČOVNÉ - jeho sazby jsou uvedeny ve smlouvě. Úhrada půjčovného se provádí předem při předávání vozidla na základě vyúčtování dle sazebníku. V případě strany uživatele se postupuje podle platných právních předpisů a možnost soudního vymáhání úhrady.
*Vypůjčitel přebírá vozidlo způsobilé k provozu a s předepsanými doklady.
*CENY PŮJČOVNÉHO * v ceně půjčovného jsou zahrnuty náklady na opravy a údržbu vozidla, též na havarijní a zákonné pojištění na úhradu půjčovného a bez omezení najetých kilometrů.

*Spotřebu pohonných hmot si hradí  zákazník. 
                                                                                                                                                                                                                                                   PRÁVA A POVINNOSTI VYPŮJČITELE                                                                                                                                                                                                                                                              VYPŮJČITEL NESMÍ:
*předat užívání vozidla jiné osobě *užívat vozidlo pro účely taxislužby
*zúčastňovat se s ním závodů *dále pronajímat vypůjčený vůz
*odplombovat tachometr pod pokutou 10 000 Kč
*Vypůjčitel je povinen pečovat o vozidlo tak, aby nevznikla na voze škoda.
Nutné opravy během jízdy může učinit pouze osoba k tomu oprávněná.
Nájemce je povinen o této skutečnosti podat ihned telefonickou zprávu AUTOPŮJČOVNĚ na čísle 602 940 058.
PŘI NEHODĚ JE VYPŮJČITEL POVINNEN:
*Vždy zavolat policii,*sepsat všechny účastníky a svědky nehody *neprodleně oznámit nehodu půjčovně *zabezpečit voz.před dalším poškozením /odcizením / *V případě nedodržení těchto pokynů nebo nesplnění dalších povinností může být vypůjčitel činěn odpovědným za vznik škody.Toto též platí při porušení ustanovení vyhl.č.99/1998 Sb. / Požití alkohol.nápojů nebo omamných látek.Ve vozidle se nesmí kouřit.

PLATBY MUSÍ BÝT UHRAZENY V HOTOVOSTI. FAKTURY SE VYSTAVUJÍ POUZE PŘI DLOUHODOBÉM PRONÁJMU PŘISTAVENÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA : *Vozidlo může být na požádání po dohodě s půjčovnou přistaveno nebo vráceno i na jiném smluveném místě než je sídlo půjčovny. *Při vrácení vozidla je uživatel povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží PHM a v čistém stavu. Nebude-li vráceno vozidlo ve stanovený den a stanovenou hodinu vyhrazuje si půjčovna prohlásit toto vozidlo za odcizené a neprodleně informuje orgány Policie ČR.Nájemce při prvním vypůjčení vozidla obdrží jedno vyhotovení tohoto půjčovního řád. Tento půjčovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.Právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím doby,na kterou byla smlouva sjednána.
Vyhledávání